Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Studio Kinderwens

E-mail: sjors@studiokinderwens.nl

Website: www.studiokinderwens.nl

 

Definities

1.            Studio Kinderwens: Studio Kinderwens, gevestigd te Utrecht onder KvK nr: 86321919

2.            Klant: degene met wie Studio Kinderwens een overeenkomst is aangegaan.

3.            Partijen: Studio Kinderwens en klant samen.

4.            Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Kinderwens.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 2 – Prijzen

1.            Alle prijzen die Studio Kinderwens hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.            Alle prijzen die Studio Kinderwens hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zin gemaakt, kan Studio Kinderwens te allen tijde wijzigen.

3.            Partijen komen voor een dienstverlening door Studio Kinderwens een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4.            Studio Kinderwens is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5.            Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Studio Kinderwens de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6.         Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7.            Studio Kinderwens heft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8.            Voorafgaand aan de ingang ervan zalStudio Kinderwens prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9.            De consument heeft het recht om de overeenkomst met Studio Kinderwens op tezeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn

1.            Studio Kinderwens mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2.            De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

3.            Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Studio Kinderwens de klant en aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.            Studio Kinderwens behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 

Artikel 5 – Gevolgen niet tijdig betalen

1.            Betaalt de klant niet binnen de overeengekomentermijn, dan is Studio Kinderwens gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rentevan 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij en gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.

2.            Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aanStudio Kinderwens .

3.            De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.            Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Studio Kinderwens zin verplichtingen opschorten totdat de klant aan zin betalingsverplichting heeft voldaan.

5.            In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen vanStudio Kinderwens op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.            Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
 Studio Kinderwens, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aanStudio Kinderwens te betalen.

 

Artikel 6 – Recht van reclame

1.            Zodra de klant in verzuim is, isStudio Kinderwens gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.            Studio Kinderwens roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.            Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aanStudio Kinderwens, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.            De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende en bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

             het product niet is gebruikt

             het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

             het geen product is dat special voor de consument op maat is gemaakt ofaangepast

             het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

             de verzegeling nog intact is, indien het gat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

             het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

             het product geen los tijdschrift of losse krant is

             het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

             het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

             de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

             het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

of zodra de consument de overeenkomst

levering van de dienst heeft gesloten

• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.         De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken viasjors@studiokinderwens.nl.

4.            De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zin herroepingsrecht te retourneren aanStudio Kinderwens , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 9 – Vergoeding van bezorgkosten

1.            Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Studio Kinderwens heft geretourneerd, dan zal Studio Kinderwens eventuele door deconsument betaalde verzendkosten binnen 14dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consumentterugbetalen.

2.            De kosten voor bezorgen komen slechts voorrekening van Studio Kinderwens voor zover de volledige bestelling word geretourneerd.

 

Artikel 10 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Artikel 11 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 12 – Retentierecht

1.            Studio Kinderwens kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van

2.         Studio Kinderwens heft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeftgesteld.

3.            De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nogbetalingen verschuldigd is aanStudio Kinderwens

4.            Studio Kinderwens is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klantmogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zin retentierecht.

 

Artikel 13 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zin recht om een schuld aan Studio Kinderwens te verrekenen met een vordering op Studio Kinderwens.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1.            Studio Kinderwens blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien vanStudio Kinderwens op grond van wat voor met Studio Kinderwens gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.            Tot die tijd kan Studio Kinderwens zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.            Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.    Indien Studio Kinderwens een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeftStudio Kinderwens het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 15 – Levering

1.            Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.            Levering vindt plaats bij Studio Kinderwens tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.            Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.            Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeftStudio Kinderwens het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.            Bij te late betaling is er sprake van schuldeisers verzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aanStudio Kinderwens kan tegenwerpen.

 

Artikel 16 – Levertijd

1.            De door Studio Kinderwens opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zin overeengekomen.

2.            De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen vanStudio Kinderwens

3.            Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio Kinderwens niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover its anders hebben afgesproken.

 

Artikel 17 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 18 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 19 – Verpakking en verzending

1.            Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadig is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Studio Kinderwens niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.            Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Studio Kinderwens, bij gebreke waarvan Studio Kinderwens niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 20 – Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd tehouden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de witvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Studio Kinderwens die bij de klant aanwezig zijn

• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

2. De klant geeft op eerste verzoek vanStudio Kinderwens de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 21 – Bewaring

1.            Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomenleveringsdatum, is het risico van en eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.            Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 22 – Garantie

1.            Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio Kinderwens enkel en inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2.            De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3.            De garantie geld niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.         Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde diehet product ten behoeve van de klant inontvangst neemt.

 

Artikel 23 – Uitvoering van de overeenkomst

1.            Studio Kinderwens voert de overeenkomst maar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.            Studio Kinderwens heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)te laten verrichten door derden.

3.            De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.            Het is de verantwoordelijkheid van de klant datStudio Kinderwens tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.            Indien de klant er niet voor heeft gezorgd datStudio Kinderwens tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 24 – Informatieverstrekking door de klant

1.            De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant ziin voor de correcte witvoering van de overeenkomst tijdig en ingewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Studio Kinderwens

2.            De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ok indien deze van derden afkomstig zin, voor zover uit de aard van de overeenkomst nietanders voortvloeit.

3.            Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Studio Kinderwens de betreffendebescheiden.

4.            Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Studio Kinderwens redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de witvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 25 – Duur van de overeenkomst betreffende en dienst

1.            De overeenkomst tussen Studio Kinderwens en de klant betreffende en dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst its andersvoortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.            Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van en opzegtermijn van 2 maanden, c.g. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3.         Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Studio Kinderwens schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 26 – Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1.            De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van en opzegtermijn van 2 maanden.

2.            Een consument heeft het recht een overeenkomst voor en dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 27 – Intellectueel eigendom

1.            Studio Kinderwens behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.            De klant mag genomen intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Kinderwens (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 28 – Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbareboete.

             is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

             is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2.            Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.            Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4.            Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete dot geen afbreuk aan deoverige rechten van Studio Kinderwens waaronder zijn recht om naast de boeteschadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 29 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Studio Kinderwens tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Kinderwens geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 30 – Klachten

1.            De klant dient een door Studio Kinderwens geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.            Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio Kinderwens daarvan zospoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.            Consumenten dienen Studio Kinderwens uiterlijk binnen 2 maanden na constatering vande tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.            De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Studio Kinderwens in staat is hierop adequaat te reageren.

5.            De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.            Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Studio Kinderwens gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 31 – Ingebrekestelling

1.            De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio Kinderwens.

2.            Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio Kinderwens ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 32 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Studio Kinderwens en overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio Kinderwens verschuldigd zijn.

 

Artikel 33 – Aansprakelijkheid Studio Kinderwens

1.            Studio Kinderwens is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.            Indien Studio Kinderwens aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de witvoering van een overeenkomst.

3.            Studio Kinderwens is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.            Indien Studio Kinderwens aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering word uitbetaald en bij gebreke van (volledige)uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.            Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 34 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio Kinderwens vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 35 – Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanner Studio Kinderwens

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

1.            Is de nakoming van de verplichtingen doorStudio Kinderwens niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio Kinderwens in verzuim is.

2.            Studio Kinderwens heft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Studio Kinderwens kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zin verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 36 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75

Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio Kinderwens in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Studio Kinderwens kan worden toegerekend in een van de wil van Studio Kinderwens onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Kinderwens kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.         Indien zich en overmacht situatie voordoet waardoor Studio Kinderwens 1 of meerverplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Studio Kinderwens er weer aan kanvoldoen.

4.            Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijkgeheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Studio Kinderwens is in en overmacht situatie geen enkele(schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 37 – Wijziging van de overeenkomst

1.            Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.            Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Artikel 38 – Wijziging algemene voorwaarden

1.            Studio Kinderwens is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.            Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.            Grote inhoudelijke wijzigingen zalStudio Kinderwens zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.            Consumenten zin gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 39 – Overgang van rechten

1.            Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming vanStudio Kinderwens.

2.            Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 40 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.            Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.            Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van watStudio Kinderwens bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 41 – Toepasselijk recht en bevoogde rechter

1.            Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.            De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Kinderwens is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuelegeschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden Studio Kinderwens – 2020

 

Winkelwagen